کنترل فاز اشنایدر

کاربرد کنترل فاز:     تشخیص قطع یا دو فاز شدن برق اصلی     تشخیص تغییر توالی فازها     قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز     افت ولتاژ     افزایش ولتاژ     قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برق     قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا کنترل فاز: این دستگاه برای حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ  شبکه، قطع فاز و یا جابه جایی فاز طراحی شده و در بسیار از  مواقع علت سوختن موتورها اتصال ناقص کنتاکت های کنتاکتور می باشد. در نتیجه کنترل فاز بعد از کنتاکتور نصب می شود.

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    این دستگاه برای حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ شبکه، قطع فاز و یا جابه جایی فاز طراحی شده و در بسیار از مواقع علت سوختن موتورها اتصال ناقص کنتاکت های کنتاکتور می باشد. در نتیجه کنترل فاز بعد از کنتاکتور نصب می شود.