موضوع جستجو: بی متال،بی متال زیمنس،بیمتال ،بیمتال زیمنس،فروش بیمتال،خرید بیمتال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بیمتال زیمنس : Range تیپ بی متال ردیف 9 – 12.5 A 3RU11 26 – 1KB0 1 11 – 16 A 3RU11 26 – 4AB0 2 14 – 20 A 3RU11 26 - 4BB0 3 17 – 22 A 3RU11 26 – 4CB0 4 20 – 25