سافت استارتر زیمنس

وظیفه سافت استارتر های زیمنس راه اندازي الکتروموتورها بصورت نرم و تدریجی میباشد..با سافت استارتر نمی توان همه موتورها را راه اندازي کرد،چون موتورها تنوع زیادی دارند و سافت استارتر زیمنس براي گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها درصنعت به موتورهاي سه فاز القائی معروف هستند. ساخته شده است مامیتوانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازي کنیم  در واقع ما با تنظیم سافت استارتر جریان راه اندازي موتور را به میزان مورد نیاز محدود می کنیم واجازه کشیدن  جریان هاي زیاد را از برق کارخانه به موتور نمی دهیم.