موضوع جستجو: اتوماتیک زیمنس،کلید هوایی زیمنس،3w1116،رله شنت زیمنس،رله شنت،رله اندر ولتاژ زیمنس،رله اندر ولتاژ,کلید اتوماتیک زیمنس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کلید اتوماتیک هوایی زیمنس : آمپر کد کلید اتوماتیک هوایی زیمنس 1000A 3WL111O-2CB32-1AA2 1 1250A 3WL1112-2CB32-1AA2 2 1600A 3WL1116-2CB32-1AA2 3 2000A 3WL1220-2CB32-1AA2 4 2500A 3WL1225-2CB32-1 AA2 5 3200A 3WL1232-3CB32-1 AA2 6 630A VERSION LSING 3WL1106-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 7 1600A VERSION LSING 3WL1116-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 8             کد موتور/رله شنت/کمکی/رله اندر ولتاژ ردیف