موضوع جستجو: المنت,المنت فلنچ دار,فروش المنت فلنچ دار,ساخت المنت فلنچ دار,جوشکاری المنت فلنچ دار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . المنت فلنچ دار : المنت فلنچ دار برای ایجاد حرارت در داخل مخازن سیالات و بونکرها که احتیاج به گرمایش داخلی دارند کاربرد پیدا میکند. برای جدا سازی بخش حرارتی و قسمت اتصالات الکتریکی